ประวัติ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์

ประวัติ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2487 จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (Economics & Demography) มหาวิทยาลัยฮาวาย, A.M. และ Ph.D. ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดุ๊ก หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ.รุ่น 37 
เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ, และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (27 มีนาคม พ.ศ. 2539 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2543) เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ของ วช., บุคคลดีเด่นของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2539 และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย
ปัจจุบัน ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ที่มาข้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/เทียนฉาย_กีระนันทน์

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...