ประวัติ นายวราเทพ รัตนากร


ประวัติ นายวราเทพ รัตนากรนายวราเทพ รัตนากร เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดกำแพงเพชร นายวราเทพ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยแทมป้าฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2535 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พ.ศ. 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น10 รุ่นเดียวกับ"บรรหาร ศิลปอาชา"

ปัจจุบันกำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวราเทพ รัตนากร อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัยจากจังหวัดกำแพงเพชรและแบบบัญชีรายชื่อตามลำดับ นายวรากร รัตนากร เริ่มเข้าสู่การเมืองโดยการแนะนำของนายเรืองวิทย์ ลิกค์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535/1 พ.ศ. 2535/2 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 

หลังจากพ้นเวลา 5 ปี ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 สมรสกับนางอรอุมา รัตนากร

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...