ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์


ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นนักกิจกรรมทางสังคมด้านการปฏิรูปสื่อ เริ่มต้นทำงานที่บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ฝ่ายเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเป็นผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40 และ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน (คปส.) และผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

สุภิญญาเป็นที่รู้จักเมื่อปลายปี 2546 บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ฟ้องคดีหมิ่นประมาทในคดีอาญาในฐานะจำเลยที่ 1จากนั้นในปลายปี พ.ศ. 2547 ก็ฟ้องซ้ำในคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 400 ล้านบาท เนื่องจากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, พรรคไทยรักไทย และ บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ศาลตัดสินยกฟ้องเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549โดยเห็นว่าสุภิญญาให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การสู้คดีชินคอร์ปทำให้สุภิญญาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการแทรกแซงสื่อสมัยรัฐบาลทักษิน

สุภิญญาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549 สุภิญญาแสดงความเสียใจต่อสาธารณะต่อบทบาทดังกล่าว และได้ลดบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยยุติการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปส. หลังจากครบวาระ โดยมีนายสุเทพ วิไลเลิศ เป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คปส. แต่สุภิญญาเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน คปส. และเป็นอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาภายใต้การสนับสนุนของ ส.ว.แต่งตั้ง ปัจจุบันสุภิญญาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช

 ประวัติการศึกษา 
• MA. Communications Policy and Regulation (Merit), University of Westminster, London 2002 • ปริญญาโท วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 สาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) 
• มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ศิลป์-ฝรั่งเศส) 
• มัธยมต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ฝ่ายผลิตและเขียนบท สารคดีโทรทัศน์ ริมระเบียง ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น (พ.ศ. 2537-2538)
• ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อและเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) (พ.ศ.2538-2542) • ผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40 (พ.ศ. 2542-2544) 
• คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2543)
• รองเลขาธิการ และ เลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) (พ.ศ. 2544-2551) 
• อาจารย์ประจำ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549-2551) • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ....... 
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนภายใต้คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (พ.ศ. 2552-2554) 
• อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และคณะทำงานกิจการไม่ใช่คลื่นความความถี่ฯภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (พ.ศ. 2552–2554) 
• ผู้ประสานงาน และ กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต (พ.ศ. 2551-2554) ตำแหน่งในอดีต • รองประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) 
• คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
• กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) • คณะกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการกลไกคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) • อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องการปฏิรูปสื่อ สื่อใหม่กับการเมืองและสิทธิมนุษยชน รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สารคดีสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมรายการ ริมระเบียง ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น ในปี พ.ศ. 2538 
• รางวัล สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 
• ได้รับการคัดเลือกเป็น Ashoka Fellow (USA) ในปี พ.ศ. 2547 
.รางวัลการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Communication for Social Change Award) จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2549 
• ได้รับการคัดเลือกเป็น Eisenhower Fellow (USA) ในปี พ.ศ. 2540 
• รางวัลการสื่อสารดีเด่นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2550 • รางวัล 10 ผู้หญิงทรงอิทธิพลแห่งปี 2554 จากนิตยสารแพรว

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...