ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์


ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นนักกิจกรรมทางสังคมด้านการปฏิรูปสื่อ เริ่มต้นทำงานที่บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ฝ่ายเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเป็นผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40 และ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน (คปส.) และผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

สุภิญญาเป็นที่รู้จักเมื่อปลายปี 2546 บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ฟ้องคดีหมิ่นประมาทในคดีอาญาในฐานะจำเลยที่ 1จากนั้นในปลายปี พ.ศ. 2547 ก็ฟ้องซ้ำในคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 400 ล้านบาท เนื่องจากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, พรรคไทยรักไทย และ บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ศาลตัดสินยกฟ้องเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549โดยเห็นว่าสุภิญญาให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การสู้คดีชินคอร์ปทำให้สุภิญญาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการแทรกแซงสื่อสมัยรัฐบาลทักษิน

สุภิญญาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549 สุภิญญาแสดงความเสียใจต่อสาธารณะต่อบทบาทดังกล่าว และได้ลดบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยยุติการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปส. หลังจากครบวาระ โดยมีนายสุเทพ วิไลเลิศ เป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คปส. แต่สุภิญญาเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน คปส. และเป็นอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาภายใต้การสนับสนุนของ ส.ว.แต่งตั้ง ปัจจุบันสุภิญญาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช

 ประวัติการศึกษา 
• MA. Communications Policy and Regulation (Merit), University of Westminster, London 2002 • ปริญญาโท วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 สาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) 
• มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ศิลป์-ฝรั่งเศส) 
• มัธยมต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ฝ่ายผลิตและเขียนบท สารคดีโทรทัศน์ ริมระเบียง ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น (พ.ศ. 2537-2538)
• ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อและเผยแพร่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) (พ.ศ.2538-2542) • ผู้ประสานงานคณะทำงานติดตามมาตรา 40 (พ.ศ. 2542-2544) 
• คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2543)
• รองเลขาธิการ และ เลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) (พ.ศ. 2544-2551) 
• อาจารย์ประจำ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549-2551) • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ....... 
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนภายใต้คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (พ.ศ. 2552-2554) 
• อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และคณะทำงานกิจการไม่ใช่คลื่นความความถี่ฯภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (พ.ศ. 2552–2554) 
• ผู้ประสานงาน และ กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต (พ.ศ. 2551-2554) ตำแหน่งในอดีต • รองประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) 
• คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
• กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) • คณะกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการกลไกคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) • อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องการปฏิรูปสื่อ สื่อใหม่กับการเมืองและสิทธิมนุษยชน รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สารคดีสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมรายการ ริมระเบียง ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น ในปี พ.ศ. 2538 
• รางวัล สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549 
• ได้รับการคัดเลือกเป็น Ashoka Fellow (USA) ในปี พ.ศ. 2547 
.รางวัลการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Communication for Social Change Award) จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2549 
• ได้รับการคัดเลือกเป็น Eisenhower Fellow (USA) ในปี พ.ศ. 2540 
• รางวัลการสื่อสารดีเด่นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2550 • รางวัล 10 ผู้หญิงทรงอิทธิพลแห่งปี 2554 จากนิตยสารแพรว

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ป้ายค้นหา

กนก รัตน์วงศ์สกุล กรรมการ กสทช สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการฟีฟ่า การศึกษาปิติ ภิรมย์ภักดี กึ้ง เฉลิมชัย จ๋า ณัฐฐาวีรนุช เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คนรวยที่สุดในโลก คนรวยที่สุดในโลก 2013 คนรวยที่สุดในโลก 2014 เจ้าของเนชั่น เจ้าของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ ช่อง 9 ศศิน เฉลิมลาภ คนค้นฅน ตั้น จิตภ้สร์ ทยา ทีปสุวรรณ นางทยา ทีปสุวรรณ นายกรณ์ จาติกวณิช นายกรัฐมนตรีคนที่ 27ของไทย นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นิด อรพรรณ บัณฑูร ล่ำซำ บิลเกตส์ คนรวยที่สุดในโลก 2014 บุตรสาว ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บุตรสาวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานสโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด ประประวัติ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ประวัติ ประวัติกนก รัตน์วงศ์สกุล ประวัติ กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ ประวัติคาร์ลอส สลิม เฮลู ประวัติ โค๊ช อ๊อด ประวัติจิตภัสร์ กฤดากร ประวัติจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ประวัติเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประวัติ เฉลียว อยู่วิทยา กระทิงแดง ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประวัติ โชค บุลกุล ประวัติ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ประวัติดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประวัติ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประวัติดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประวัติดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประวัติต็อด ปิติ ประวัติต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ประวัติ ตัน ภาสกรนที ประวัติ ตูน บอดี้สแลม ประวัติเถ้าแก่น้อย ประวัติทยา ทีปสุวรรณ ประวัติเทียนฉาย กีระนันทน์ ประวัติ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประวัตินวลพรรณ ล่ำซำ ประวัติ น๊อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประวัติ นายกรณ์ จาติกวณิช ประวัติ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประวัติ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุด ประวัติ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประวัติ นายประชา มาลีนนท์ ประวัติ นาย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ประวัติ นายวราเทพ รัตนากร ประวัตินายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประวัติบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประวัติ บัณฑูร ล่ำซำ ประวัติ บิล เกตส์ ประวัติ บุญชัย เบญจรงคกุล ประวัติประธาน สปช เทียนฉาย กีระนันทน์ ประวัติ ประยุทธ มหากิจศิริ ประวัติประวิทย์ มาลีนนท์ ประวัติปัญญา นิรันดร์กุล ประวัติปิติ ภิรมณ์ภักดี ประวัติ พงศ์เทพ เทพกาญจนา ประวัติพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประวัติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประวัติ พาที สารสิน ประวัติเฟสบุ๊ค ประวัติแฟนชมพู่ อารยา ประวัติม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา ประวัติ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ประวัติมีชัย ฤชุพันธุ์ ประวัติยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประวัติ ระวิ โหลทอง ประวัติวรวีร์ มะกูดี ประวัติวอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ ประวัติวิชัย ศรีวัฒนประภา ประวัติ วิทวัส สุนทรวิเนตร์ ประวัติ เวอคพ้อยส์ ประวัติสามีนุ่น วรนุช ประวัติสุทธิชัย หยุ่น ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์ ประวัติสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประวัติเสรี วงษ์มณฑา ประวัติเสี่ยตา ประวัติหญิงลี ศรีชุมพล ประวัติ หนุ่ยพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประวัติอนันต์ อัศวโภคิน ประวัติอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประวัติอรพรรณ พานทอง(วัชรพล) ประวัติอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประวัติ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประวัติเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ประวัติ facebook ประวัติ Mark Zuckerberg ประวัติ Warren Edward Buffett ประวิทย์ มาลีนนท์ ป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมาน ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พี่ชายเทพชัย หย่อง มีชัย ฤชุพันธุ์ ลูกสาว สุวัจน์ ลิปตพัลลภ วัดร้องขุ่นเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สมรสกับนางอรอุมา รัตนากร สรยุทธ เรื่องเล่าเช้านี้ สามียิ่งลักษณ์ ชินวัตร สุทธิชัย หยุ่น หนุ่ยพงศ์สุข ภรรยา อนันต์ อัศวโภคิน อรปภัตร จันทรสาขา เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ การศึกษา Bill Gates