ประวัติ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประวัติ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ที่ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายวิภัทร และนางอารีย์ อุวรรณโณ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตไทย สอบได้อันดับที่ 3 ของรุ่นที่ 29 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี พ.ศ. 2522 ได้ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส ในปี พ.ศ. 2525 สำเร็จปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส และพ.ศ. 2541 จบหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111
การทำงาน
ปี 2519 เริ่มรับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2531 เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ปี 2532 เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ปี 2534 ได้กลับเข้ารับราชการ ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2538 เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2542 - 2546 เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ปี 2546 - 2549 เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1 และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(สมัย คสช ปี พ.ศ.2557 รัฐบาล พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี)
ชีวิตครอบครัว สมรสกับ ดร. ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา (สุขสงเคราะห์) มีบุตร-ธิดา 2 คน ปัจจุบันหย่ากันแล้ว

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...